סוכני ביטוח אשר במאגר זה פועלים בהתאם לקריטריונים שפעמונים מפרסמת הכוללים מתן טיפול למשפחות הפונות דרך המאגר, בתנאים הולמים ובראייה הוליסטית ובכך להנגיש את הטיפול הנכון בנכסיהן הפיננסיים ובצורכיהן הביטוחיים ובכך ולאפשר למשפחות רבות נוספות להבטיח את עתידן.

המאגר מנוהל בהתאם להוראות תקנון זה:

 1. סוכני הביטוח הנכללים במאגר סוכני הביטוח המומלצים של פעמונים עומדים בקריטריונים הבאים:
  1. בעל רישיון סוכן ביטוח כללי וסוכן פנסיוני תקף.
  2. הסוכן עוסק בביטוח פנסיוני בותק של חמש שנים לפחות.
  3. עבר ראיון אישי / תהליך מיון עם נציג פעמונים;
  4. המציע הגיש ביחד עם הצעתו אישורים תקפים מרשויות המס;
  5. לקח חלק בכנס השקת המאגר.
 2. סוכני הביטוח שבמאגר יהיו רשאים לספק שירותים למשפחות אשר ייפנו אליהם באמצעות מאגר מומלצי פעמונים, אך ורק בהתאם לתנאי ההתקשרות כפי שנקבעו על ידי פעמונים בהזמנה להיכלל במאגר וכפי שיעודכנו מעת לעת על ידי פעמונים.
 3. סוכן הביטוח לא יקבל ממשפחות אשר פנו אליו על מתוקף היותו "מומלץ פעמונים" כל תשלום או טובת הנאה אחרת בכסף או שווה כסף, ולא יקבל כל עניין נוסף לטיפולו מאת פונים אלו, וזאת במשך 12 חודשים מסיום הטיפול בעניין שהופנה לטיפולו באמצעות מאגר מומלצי פעמונים
 4. ההתקשרות בין הסוכן לבין המשפחה/הפונה, תעשה ישירות בין הצדדים בהסכם בנוסח "פעמונים" כמפורט ב נספח ג' ויעודכן מעת לעת.
 5. הטיפול במשפחה יעשה על ידי הסוכן הרשום במאגר ועל ידו בלבד! הסוכן לא יהיה רשאי להעביר תיקים לטיפול סוכן אחר אם מצוות משרדו ואם חיצוני לו ו/או לגבות תשלום מסוכן אחר בגין העברת תיקים לטיפולו, וזאת אף אם הסוכן האחר נכלל גם הוא במאגר.
 6. מובהר בזאת כי לפעמונים לא תהיה כל אחריות לטיב השירות הניתן ע"י הסוכן ו/או לתשלום שכרו כתוצאה מטיפולו במשפחה.
 7. סוכן הביטוח יעביר אל ארגון פעמונים את מסמך ההנמקה ופירוט האבחון הראשוני שביצע למשפחה כמו גם מסמך הנמקה לכל שינוי שיבוצע בכיסוי המשפחה בטיפולו כמפורט בנספח ד' או מסמך הנמקה ממוחשב המאושר על ידי משרד האוצר וכולל הן את הביטוחים הפנסיוניים והן את ביטוחי הפרט.
 8. כל פעולה שתבוצע על ידי הסוכן תתבסס על תפיסת ארגון פעמונים לסדרי עדיפות בביטוח תוך ראיית הצרכים הביטוחיים של המשפחה מחד גיסא  ויכולותיה הכלכליות בעת ביצוע השינויים מאידך גיסא.
 9. תפיסת פעמונים לסדרי עדיפות בביטוח:
  1. אובדן כושר עבודה בגובה 75% משכר הברוטו.
  2. ריסק למקרה מוות  – שילוב של סכום חד פעמי נמוך וקצבה חודשית מותאמת למצב המשפחתי של המבוטח – סכום הכיסוי פוחת עם השנים.
  3. חיסכון פנסיוני מותאם לגיל המבוטח וצרכיו.
  4. כיסוי סיעודי של קופ"ח.
  5. בריאות – תרופות מחוץ לסל והשתלות.
  6. דירה – מבנה.
  7. דירה – תכולה.
  8. כיסוי סיעודי משלים לקופ"ח.
  9. בריאות – ניתוחים.
  10. בריאות – גילוי מחלות קשות.
 10. שכרו של הסוכן בעבור טיפולו בפונה יגיע מעצם מינויו של הסוכן לסוכן המטפל אל מול חברות הביטוח וזאת מכורח התשלום המגיע לו מהחברה המבטחת. הסוכן רשאי לגבות מכל פונה את אגרות הפקת דו"ח המסלקה הפנסיונית לשם תחילת ההליך.
 11. הסוכן מתחייב לתת לפונים מהמאגר טיפול הוגן, תוך ראיית טובת המשפחה קודם לטובתו האישית, ולפעול בהתאם לכללי האתיקה של לשכת סוכני הביטוח והכללים הנדרשים מתקנון זה.
 12. בכל מקרה של תלונה מצד משפחה על טיב השירות שניתן ע"י הסוכן, תתברר התלונה ע"י מערך הייעוץ של פעמונים. אם תתברר התלונה כנכונה יוכל ארגון פעמונים להפסיק את טיפולו של הסוכן לאלתר
 13. בסמכות ארגון פעמונים לזמן מעת לעת את הסוכן הרשום במאגר למפגש משותף עם המשפחה המבוטחת (בכפוף להסכמת המשפחה) וזאת לשם בחינת השירות הניתן למשפחה, מקצועיותו ושביעות רצונה משירות זה.
 14. מאגר הסוכנים של פעמונים אינו כפוף לדיני המכרזים או לדיני המשפט המנהלי.
 15. ככלל, סוכן שייקלט במאגר ייכלל בו למשך 5 שנים. עם זאת, ארגון פעמונים יהיה רשאי לגרוע סוכן מהמאגר בכל מקרה של הפרת הכללים הנ"ל, וכן במקרה של ריבוי תלונות מצד פונים ו/או על בסיס בחינת הנמקותיו המקצועיות במידה ואלו ימצאו בניגוד לתפיסת פעמונים. הכל לפי שיקול הדעת של פעמונים ומבלי שתחול על הארגון כל חובת נימוק או הסבר. עם זאת, בטרם גריעתו מהמאגר, תינתן לסוכן זכות לשימוע בפני נציג פעמונים.
 16. כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 17. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.
 18. למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר עדכון המאגר ו/או סגירתו והכל בשיקול דעתו הבלעדי של פעמונים ולא תהיה למשתתפים כל זכות או טענה בנוגע לכך.
 19. בפנייתו להיכלל במאגר מסכים, מאשר ומצהיר הסוכן כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו במלואן.
 20. לפעמונים שמורה הזכות המלאה לעדכן תקנון זה מעת לעת בשיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע כל טענה ו/או תביעה בקשר לשינוי.
 21. תקנון זה מצוי באתר פעמונים.

 

מאמרים קשורים

דו"ח המסלקה הפנסיונית - איך קוראים את זה?
דו"ח המסלקה הפנסיונית – איך קוראים את זה?

המדריך שיסייע לכם בהבנת דו"ח במסלקה... קרא עוד על דו"ח המסלקה...

סידור ניירת: זה לא נורא כמו שזה נשמע
סידור ניירת: זה לא נורא כמו שזה נשמע

כללים פשוטים לסידור הניירת המשפחתית: מה... קרא עוד על סידור ניירת: זה לא...

דואר אלקטרוני


איפוס סיסמאאינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

בחר תפקיד

פעמונים עונים
בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

השירות מוענק על ידי צוות מומחים מקצועי ועתיר ניסיון בתחום התנהלות כלכלית של משק הבית. * המענה הוא אנושי, בכתב (לא טלפוני), ועל כן תיתכן המתנה בין שאילת השאלה למתן התשובה. * לא נדרשת חשיפה של הפרטים הכלכליים. * הצ'אט פתוח 24 שעות ביממה. * המענה המיידי יינתן בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00-18:00. (המענה אינו פעיל בימי שישי, שבת וחג) * לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים